Far and near / [large print]/ Amanda G. Stevens.

Stevens, Amanda G., author.