King Baby / Kate Beaton.

Beaton, Kate, 1983- author, illustrator.